تیزر معرفی همة اسب‌های زیبا و گذرگاه، با کاوه میرعباسی