معرفی صبحانه در تیفانی‌، با بهمن دارالشفایی و علی بزرگیان