منطقه: کتابی درباره‌ی فیلمی درباره‌ی سفر به یک اتاق

معرفی کتاب منطقه (نشر چشمه) با معرفی و نقد کتاب تهران منطقه: کتابی درباره‌ی فیلمی درباره‌ی سفر به یک اتاق در گفت‌وگو با صفی یزدانیان و محمدحسین واقف