بازی‌های محلّی هرات؛ کتابی از فرهنگ عامه‌ی افغانستان

بازی‌های محلّی هرات عنوان کتابی‌ست از امان‌اللّه «نطقی» افضلی که مؤسّسه‌ی پژوهشی بایسنغر آن را در هفتادونه صفحه، در سال 1398 منتشر کرده‌است. نویسنده نام اثر پژوهشی خویش را افسانه‌ی تربیت‌های بدنی یا بازی‌های کودکانه‌ی محلّی گذاشته بوده ‌است؛ امّا ناشر با مشورت فرزند مؤلف آن را به  بازی‌های محلّی هرات تغییر داده است. نویسنده «جهت عام‌فهم ساختن ترانه‌های بازی‌ها آن را از حالت گفتاری به نوشتاری تغییر داده‌ است».

ادامه مطلب