رودین؛ آدمِ زیادی

معرفی و نقد کتاب تهران | داستان از یک ظهر تابستانی در روستایی در روسیه آغاز می‌شود. در این روستا، به‌تبع فرهنگ آن دوران، محافلی –معمولاً به میزبانی زنی جوان یا میانسال- برپا می‌شد که در آن عده‌ای از اشراف، زمین‌داران و همچنین جوانان تحصیل‌کرده حضور می‌یافتند و از مسائل سیاسی و اجتماعی روز و نیز فرهنگ و ادب و هنر سخن می‌گفتند.  رودین، شخصیت اصلی اولین رمان تورگنیف، جوانی‌ست

ادامه مطلب