سید محمد جواد حسینی

سید محمد جواد حسینی

سید محمد جواد حسینی دانش آموخته فلسفه غرب دانشگاه تهران است. حوزه پژوهشی وی معرفت شناسی تحلیلی،به طور خاص مسئله توجیه معرفتی است. از دیگر حوزه های مطالعاتی وی متافیزیک، فلسفه ذهن و فلسفه سیاست را می توان نام برد.