معرفی و نقد کتاب

گذرگاه
کورمک مک‌کارتی- کاوه میرعباسی
مکبث
ویلیام شکسپیر، داریوش آشوری