معرفی و نقد کتاب

هفت روز 
لیانید والینسکی – ترجمه رضا رضائی