آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره

معرفی و نقد کتاب تهران| روان‌کاوی برای من، مثل بسیاری از آدم‌ها، با رسیدن به بن‌بستی در زندگی آغاز شد که عبور از آن و حتی هضم و دریافتش از تحملم خارج بود. با کراهت و بی‌میلی تمام  و از سر ناچاری وارد اتاق درمان شدم. پس از جلسات طولانی و با گذشت ماه‌ها، بارها از خودم ‌پرسیدم من که همواره از  فضای غالب روان‌شناسی و گفتمان حاکم بر آن

ادامه مطلب