اکبری، مریم

اکبری، مریم

مریم اکبری مترجم کتاب ساقه بامبو نوشتهٔ سعود السنعوسی است.

از این پدیدآورنده