والینسکی،  لیانید

والینسکی، لیانید

 هنرمند نقاش و نویسنده اکراینی. متولد 1913 در کیف و درگذشته به سال 1969.

از این پدیدآورنده

هفت روز 
لیانید والینسکی – ترجمه رضا رضائی