فرانک، آن

فرانک، آن

برای شناخت آن فرانک به دو منبع زیر رجوع کنید. 

http://avangardsite.ir/1393/11/09/anne-frank/
https://fa.wikipedia.org/wiki/آنه_فرانک

از این پدیدآورنده