افشاری، نریمان

افشاری، نریمان

نریمان افشاری کارشناس ارشد کارگردانی و منتقد سینما و تئاتر است که در حوزة ترجمه و تالیف کتاب هم فعالیت می‌کند. او پژوهشگر حوزة زیبایی شناسی هنر است. داوری جشنواره های مختلف فیلم و تئاتر از دیگر فعالیت های اوست. برخی از ترجمه های او عبارتند از:
«تاریخ هنر جنسن»، «نظریه در تئاتر»، «نمایشنامه قضاوت»، «تئاتر هند: تئاتر سرآغاز - تئاتر آزادی»، «زیبایی شناسی هنرها» و «ارتباط زیبایی شناختی: نظرگاه هندی»
 

از این پدیدآورنده

قضاوت
بری کالینز- نریمان افشاری