کالینز، بری

کالینز، بری

بری کالینز در سال 1941 در شهر هالیفکس انگلستان متولد شد و همچنان در آنجا زندگی می کند. او را در ایران با نمایشنامة قضاوت می شناسیم. عمدة شهرت کالینز را هم همین نمایشنامه که سومین اثرش در این حوزه است به ارمغان آورد. او پس از هفت سال روزنامه نگاری به نمایشنامه نویسی روی آورد.دیگر آثار نمایشی کالینز عبارتند از دیو و دلبر، قویترین مرد زمین، وزغ ها، دودکش یخی، پادشاه کانیوت و جبراندر که هیچ کدام به فارسی ترجمه نشده اند.

از این پدیدآورنده

قضاوت
بری کالینز- نریمان افشاری