ناجی، سعید

ناجی، سعید

سعید ناجی، متولد ۱۳۴۷، عضو هیئت علمی گروه فلسفه برای کودکان (فبک) پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی است. کارشناسی فلسفه‌اش را از دانشگاه تبریز، در سال ۱۳۷۳ گرفته است. کارشناسی ارشد و دکتری‌اش را هم در رشتة فلسفه علم و فناوری از دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه علوم‌انسانی دریافت کرده است.

تاکنون از سعید ناجی کتاب‌های زیادی در حوزة اصلی فعالیتش یعنی فبک منتشر شده است. 

تفکر نقادانه در عمل: مهارت‌های گفت‌و‌گوی مؤثر در کلاس درس، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تفکر انتقادی در کلاس درس، روی ون دن برینگ باجن، سعید ناجی و فاطمه کیکاووسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

راهنمای داستان‌های کندوکاو فلسفی ویژه مربیان حلقه کندوکاو، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کودک فیلسوف (لیلا)، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

معیار فبک برای داستان: نقد و بررسی داستان‌های مورد استفاده برای آموزش تفکر در ایران، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

از این پدیدآورنده