نولته، ارنست

نولته، ارنست

ارنست نولته، تاریخ‌نگار و فیلسوفی آلمانی است که در دوره‌ای شاگرد مارتین هایدگر نیز بوده است. موضوع اکثر پژوهش‌های وی جنبش‌هایِ رادیکالِ سیاسی و اجتماعی در قرون اخیر است. او را به طور خاص به عنوان «فاشیسم‌پژوه» می‌شناسند و برخی استادان علوم سیاسی مدعی هستند که «ادامة پژوهش‌ها در مورد فاشیسم له یا علیه نولته جریان خواهد داشت». از میان آثار نولته دربارة فاشیسم، دو اثر بیش از دیگر آثار مورد توجه قرار گرفته‌اند: «فاشیسم در دوران آن» (۱۹۶۳) و «جنبش‌های فاشیستی: بحران نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم» (۱۹۶۶). نولته کتابی دربارة مارکسیسم تحت عنوان «مارکسیسم و انقلاب صنعتی» (۱۹۸۳) و کتابی دربارة اسلام‌گرایی تحت عنوان «سومین جنبش مقاومت رادیکال: اسلام‌گرایی» (۲۰۰۹) نیز نوشته است. او کتاب‌هایی «فلسفی‌تر» نیز از خود به یادگار گذاشته است: «تفکر تاریخی در قرن بیستم» (۱۹۹۱) و «وجود تاریخی» (۱۹۹۸). 
 

از این پدیدآورنده