فرزاد مروجی

دانش‌آموخته‌ی ادبیات فارسی و دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران است.