مغازه خودکشی؛ اگر در زندگی شکست خورده‌اید، در مرگ موفق باشید